Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Év végi zárás vezetői szemszögből


Az üzleti évet követően a gazdálkodóknak – a számviteli törvény előírásainak megfelelően – el kell készíteniük beszámolójukat, a törvény szerinti megfelelő könyvvezetéssel alátámasztottan, megbízható és valós összképet adva a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A zárási munkában a könyvviteli zárlat szabályait a számviteli törvény határozza meg, de természetesen a zárás részleteit a gazdálkodónak kell kidolgoznia, szabályoznia számviteli politikájában.

A számviteli törvény bizonylati rendre és bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásainak betartásáért mindig a vezetőt/vezetőket terheli a felelősség. A beszámoló összeállításakor maradéktalanul be kell tartani/tartatni a számviteli törvény előírásait, a számviteli alapelveket. Ez a gazdálkodó vezetőjének/vezetőinek a felelőssége. A bizonylatolási szabályokat az üzleti év zárásakor is be kell tartani, hiszen a zárlati munkát szabályosan dokumentálni kell. A könyvviteli nyilvántartásba vett gazdasági eseményekről, műveletekről megfelelő bizonylatnak kell készülnie, és a bizonylatok feldolgozásának teljes körűen meg kell történnie.

A jogszabályi környezet – ahogyan a gazdasági környezet is – állandóan változik. A gazdálkodóknak folyamatosan követniük kell a változásokat, hiszen azok hatással vannak a számviteli döntésekre is. A változások kapcsán a könyvviteli zárlatban is lesznek/lehetnek új feladatok. Amit ilyenkor a gazdálkodó vezetői – mint felelős személyek – általában elmulasztanak, az az, hogy a változásokat megfelelően keresztül kell vezetni a számviteli politikán. A jogszabályi módosítás esetén a változásokat 90 napon belül kell keresztülvezetni a számviteli politikán.

A könyvviteli zárlat során elkészített beszámoló részeit a hely és a keltezés feltüntetésével a gazdálkodó képviseletére jogosult személy/személyek köteles/kötelesek aláírni, mert aláírásával/aláírásukkal kell hitelesíteni a számviteli dokumentumok valódiságát. 2008 óta a számviteli beszámolók elkészítéséért, nyilvánosságra hozataláért a vezetőre/vezetőkre háruló felelősség sokkal nagyobb mértékű, mint azt megelőzően. A 2006/46/EK irányelv követelményeivel összhangban a számviteli törvény 2008-tól külön rögzíti, hogy a gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, ügyvezető szervén és felügyelőtestületén belül – a külön jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva – a tagok együttes kötelezettsége annak biztosítása, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállítása és nyilvánosságra hozatala az előírásoknak megfelelően történjen. (Ez a kötelezettség arra az esetre is vonatkozik, ha a gazdálkodó a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a nemzetközi számviteli standardok szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját.)

Gondoskodni kell a beszámoló szabályszerűségéről, és ezért a felelősség a vezetésre jogosultakat terheli. A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a vezető tisztségviselőket egyetemleges és korlátlan felelősség terheli, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállítása, nyilvánosságra hozatala nem a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Forrás: www.rsmdtm.hu