Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Változások a külföldi ÁFA-visszatéríttetés szabályaiban

 

Az Európai Közösség tagállamaiban 2010. január 1-jétől jelentősen megváltoztak a külföldi áfa-visszatéríttetés szabályai.

Áfa-visszatéríttetés az Európai Közösség más tagállamából

2010-től a Magyar Köztársaságban székhellyel, illetve állandó telephellyel rendelkező áfaalanyok az Európai Közösség más tagállamában rájuk áthárított hozzáadottérték-adó (továbbiakban: „külföldi áfa”) visszatéríttetése iránt már nem az érintett tagállam kijelölt hatóságához (továbbiakban: „külföldi adóhatóság”), hanem az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz fordulhatnak. Az APEH az eljárásban csak előzetes szűrő feladatokat lát el, mivel ha a kérelmezők megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a kérelmeket a hivatal az átvételük napjától számított 15 napon belül köteles továbbítani a külföldi adóhatóságok részére.

Fontosnak tartjuk jelezni, hogy 2010. január 1-jétől már a 2009. év vonatkozásában is csak az APEH közreműködésével kérelmezhető a külföldi áfa visszatéríttetése. A kérelmeknek a visszatérítéssel érintett időszakot követő év szeptember 30-ig meg kell érkezniük az APEH-hez, ellenkező esetben a külföldi adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az ügyintézési határidő a főszabály szerint négy hónap, de ha a külföldi adóhatóságnak kiegészítő információk bekérésére van szüksége (mint például a külföldi áfával érintett eredeti számlákra), akkor az ügyintézési határidő meghosszabbodik, de a döntést nyolc hónapon belül így is meg kell hozni.

Külföldi áfa visszatéríttetésére vonatkozó kérelem benyújtható a naptári év egészére vagy annak egy részére, feltéve, hogy a külföldi áfa összege a naptári év egészére, illetve utolsó napjáig terjedő törtidőszakára vonatkozóan eléri az 50 eurónak megfelelő pénzösszeget, illetve a három hónap vagy annál hosszabb, a naptári év utolsó napját megelőzően lezáruló törtidőszakra vonatkozóan eléri a 400 eurónak megfelelő pénzösszeget. A csoportos áfaalanyiságban részt vevő tagok nem a csoport képviselője által, hanem külön-külön jogosultak külföldi áfa visszatéríttetésére vonatkozó kérelmet benyújtani.

A kérelmeket csak az ügyfélkapun keresztül, az APEH által magyar és angol nyelven rendszeresítésre kerülő elektronikus űrlapon lehet előterjeszteni. A kérelem előterjesztését bonyolítja, hogy

· azt a külföldi áfával érintett tagállam által előírt nyelven, illetve nyelvek egyikén kell benyújtani; továbbá
· abban a külföldi áfához kötődő termékeket, illetve szolgáltatásokat az adott tagállam kódrendszere szerint kell osztályozni; ezenkívül
· abban az esetben, ha az adott tagállam megköveteli, akkor a kérelemhez mellékelni kell a külföldi áfával érintett azon számlák és importokmányok másolatait is, amelyeken adóalapként üzemanyag-értékesítésnél legalább 250 eurónak, egyéb ügyletnél pedig legalább 1000 eurónak megfelelő pénzösszeg került feltüntetésre.

Amennyiben a külföldi áfa visszatéríttethető összegében utólagosan változás áll be, úgy a kérelmező a visszatéríttethető összeg csökkenésekor köteles, növekedésekor pedig jogosult a különbözetet úgynevezett kiigazítás során rendezni.

A külföldi áfa visszatéríttetésére vonatkozó kérelmeket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz – az adóbevallásokhoz hasonlóan – meghatalmazott képviselő (mint például adótanácsadó vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja) útján is be lehet nyújtani.

Áfa-visszatéríttetés Magyarországról

Az Európai Közösség más tagállamában, illetve az úgynevezett elismert harmadik államban (jelenleg a Svájci Államszövetségben, illetve a Liechtensteini Hercegségben) székhellyel, illetve állandó telephellyel rendelkező (továbbiakban: „letelepedett”) áfaalanyokra Magyarországon lényegében nem változtak az áthárított áfa visszatéríttetésének alanyi feltételei.

A más tagállamban letelepedett áfaalanyok 2010. január 1-jétől már a 2009. évre vonatkozóan is csak a külföldi adóhatósághoz elektronikus úton előterjesztett kérelemmel jogosultak a rájuk áthárított áfa visszatéríttetésére. Az elismert harmadik államban letelepedett áfaalanyok azonban továbbra is közvetlenül az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz nyújthatják be kérelmüket, de már nemcsak papír, hanem elektronikus üzenet formájában is.

Újdonság, hogy 2010. január 1-jétől áfa-visszatéríttetési kérelemmel a visszatéríttetési időszakot követő év szeptember 30-ig lehet élni. Az áfa-visszatéríttetési kérelem a naptári év egészére vagy annak egy részére nyújtható be, feltéve, hogy az áfa összege a naptári év egészére, illetve utolsó napjáig terjedő törtidőszakára vonatkozóan eléri az 50 eurónak megfelelő pénzösszeget, illetve a három hónap vagy annál hosszabb, a naptári év utolsó napját megelőzően lezáruló törtidőszakra vonatkozóan eléri a 400 eurónak megfelelő forintösszeget.

A korábbi előírásoktól eltérően 2010. január 1-jétől már nemcsak azon számlák után téríttethető vissza az áthárított áfa, amelyek adóval növelt ellenértéke a kérelem időszakában kiegyenlítésre került, hiszen az áfa-visszatéríttetés szempontjából a továbbiakban nem a kifizetés időpontját, hanem az áfa összegéhez kötődő ügylet teljesítési időpontját kell figyelembe venni.

Az áfa-visszatéríttetési kérelem magyar, illetve angol nyelven nyújtható be. Csatolni kell hozzá az áfával érintett azon számlák és importokmányok másolatait is, amelyeken adóalapként üzemanyag-értékesítésnél legalább 250 eurónak, egyéb ügyletnél legalább 1000 eurónak megfelelő forintösszeg került feltüntetésre. A kérelem elbírálására rendelkezésre álló ügyintézési idő négy hónap, ami kiegészítő adatok és információk bekérésével meghosszabbodhat, de a határidő így sem lehet 8 hónapnál hosszabb.

Az áfa-visszatéríttetési eljárás során kapcsolattartóként az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint képviseletre jogosult személyeket is meg lehet jelölni (többek között meghatalmazással rendelkező adótanácsadót vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottját).

Forrás: www.rsmdtm.hu