Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


ÁFA 2010.

 

Szolgáltatás teljesítés helye

Adóalanyok közötti szolgáltatás nyújtás esetén főszabály szerint ezentúl a szolgáltatás igénybe vevőjének a székhelye (telephelye) a teljesítési hely.

Közösségi adószámmal rendelkező (rendelkeznie kellene), de nem adóalany (külföldi is) jogi személy is adóalanynak minősül e tekintetben.
Tárgyévet megelőzően, vagy tárgyévben 10 ezer eurót meghaladó termék beszerzés miatt közösségi adószámmal rendelkező nem áfa alany jogi személy is adóalanyként viselkedik, ha közösségen belül szolgáltatást vesz igénybe. Közösségi adószámát megadva a külföldi nem számít fel áfát a szolgáltatása után, ő viszont önadózóként bevallja és megfizeti.

Az áfa tárgyi hatályán kívül eső tevékenységet is végző adóalanyok ezen tevékenységükhöz kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele után is önadózóként adót fizet. A saját vagy dolgozói részére magánszükségleteik kielégítésére nyújtott szolgáltatás után továbbra is a juttató cég fizeti az adót.

A teljesítés helye

Adóalanyok közötti szolgáltatás nyújtás esetén főszabály szerint a szolgáltatás igénybe vevőjének a székhelye, telephelye, állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye a teljesítési hely.
Több állandó telephely esetén az igénybe vétellel legközvetlenebbül érintett telephely a teljesítés helye. Állandó telephelynek számít az adóalany kereskedelmi képviselete is.

Unión kívüli szolgáltatás nyújtás esetén is a szolgáltatást igénybe vevő adóalany adózik. Az adóalanyiság hatósági igazolással, a letelepedése szerinti állam által kiadott adószámmal illetve hasonló azonosító számmal igazolható. Kivétel az áfa tv. 46. §-ban felsorolt szolgáltatások (tanácsadás, pénzügyi szolgáltatás), ahol csak azt kell igazolnia, hogy harmadik országban letelepedett.

A korábban másként adózók közül a következők is a főszabály szerint adóznak:
1. Ügynöki szolgáltatás (más nevében és javára történő szolgáltatásnyújtás),
2. Termékfuvarozás,
3. Termékre (az ingatlan kivételével) irányuló szakértői tevékenység,
4. Termékre (az ingatlan kivételével) végzett munka vagy bérmunka.


Közlekedési eszközök bérbeadása

Rövid távú, 30 naptári napnál nem hosszabb (vízi közlekedési eszköz esetén 90 nap) bérbe adás esetén a teljesítési hely a közlekedési eszköz birtokba adás tényleges helye. Slusszkulcs és okmány átadás nem minősül teljesítésnek.
Hosszú távú bérbeadás esetén a főszabály lép érvénybe, a szolgáltatás igénybe vevőjének székhelye a teljesítési hely.


Adófizetésre kötelezett nem adóalanyok

Közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany (külföldi is) jogi személy is adóalanynak minősül és fordítottan adózik, ha a szolgáltatást nyújtó nem letelepedett a szolgáltatás teljesítésének tagállamában. Nem letelepedett adóalanynak kell tekinteni, ha van állandó telephelye a teljesítési hely szerinti tagállamban, de az nem vesz részt a szolgáltatás teljesítésében.

 

Szolgáltatás nem adóalanyok részére

Rövid távú, 30 naptári napnál nem hosszabb (vízi közlekedési eszköz esetén 90 nap) nem adóalany részére történő bérbe adás esetén a teljesítési hely a közlekedési eszköz birtokba adás tényleges helye.
Hosszú távú bérbeadás nem adóalany részére történő átadás esetén a szolgáltatás nyújtójának székhelye ill. állandó telephelye a teljesítési hely.


Közlekedési eszköz bérbeadása

PM rendelet szerint a törvény írja elő, hogy közlekedési eszköz bérbeadásnál belföld a teljesítés helye, ha az harmadik országban lenne, feltéve, hogy a tényleges igénybevétel vagy a vagyoni előny belföldön realizálódik.
Fordítva is igaz, hogy közösségen kívül teljesítettnek kell tekinteni a szolgáltatást, ha az belföldre esne, feltéve, hogy ténylege igénybevétel vagy egyébként a vagyoni előny szerzése harmadik országban realizálódik.


Adminisztratív kötelezettségek

Minden adóalanynak közösségi adószámmal kell rendelkeznie, aki más tagállam adóalanyának nyújt, vagy tőle vesz igénybe szolgáltatást.
A termékértékesítéshez hasonlóan összesítő nyilatkozatot kell benyújtani az adóhatósághoz a határon átnyúló és főszabály szerinti teljesítésű, közösségi adóalany és áfa nyilvántartásba vett, de nem adóalany részére nyújtott és attól igénybe vett szolgáltatásról.


Alanyi adómentes

Adózása:
1. Közösségi tagállambeli és harmadik országban letelepedett adóalany részére nyújtott főszabály szerinti szolgáltatás fordítottan adózik, tehát az igénybe vevő számolja fel és fizeti meg az áfát.
2. A külföldön teljesített szolgáltatás nem tartozik az alanyi adómentesség körébe, ezért az ezzel kapcsolatban felmerült beszerzések áfája az általános szabályok szerint vonható le.
3. Más államban letelepedett adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után önadózás keretében fizeti be az alanyi adómentes társaság az áfát.

Speciális adóalanyok

Közösségi adószámmal kell rendelkezniük a speciális adóalanyoknak:
1. Alanyi adómentes,
2. Kizárólag adólevonásra nem jogosító,
3. Kizárólag mezőgazdasági tevékenységet végző
ha közösségen belüli adóalanytól vesznek igénybe szolgáltatást és ha közösségen belüli adóalanynak és adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személynek nyújtanak szolgáltatást.
Csak akkor válnak beszerzéseik után adófizetővé, ha közlik adószámukat a szolgáltatást nyújtóval. Ezt úgy kell tekinteni, mintha adófizetési kötelezettséget választottak volna a közösségen belüli értékesítésre és így a választást követő két évig nem lehet eltérni ettől.


Áfa fizetési kötelezettség

Amennyiben a fordított adózást azért kell alkalmazni, mert a szolgáltató nem Magyarországon letelepedett, az adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik, nem alkalmazható a másik három időpont (számla kézhezvétel, ellenérték megtérítése időpontja, teljesítést követő hónap 15-e).


Hatálybalépés, átmeneti szabályok

A szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó szabályok a 2009. december 31-e után teljesült szolgáltatásokra vonatkozik. Ha a fizetendő adót a teljesítést megelőzően kell megállapítani, a megállapítási kötelezettség 2010. évben keletkezik.
Ha az adóalany 2009. évben előleget kap egy 2010. évben teljesülő, másik tagállambeli adóalanynak nyújtott szolgáltatásra, az előleget nem terheli adófizetési kötelezettség. Utólag azonban a bizonylatok korrigálásával az önellenőrzést pótlékmentesen el lehet végezni.

Áfa visszatérítési szabályok

Közösségi adóalanyok áfa-visszatérítése kizárólag elektronikus úton történhet. A Pénzügyminisztérium rendeletben határozza meg az űrlap adattartalmát 2009.12.31-ig. Ezt a kérelmet magyar adóalanynak a rá áthárított adó visszatérítése érdekében a Magyarországi adóhatósághoz kell benyújtania, de a visszatérítés szerinti tagállamtól kell kérelmeznie.
Az adóhatóság a kérelem beérkezéséről szintén elektronikus úton értesíti az adózót. Ettől az időponttól számított 4 hónap áll rendelkezésre a kérelem elbírálására. A kérelem beadásának határideje a tárgyévet követő szeptember 30-a, ezt követően benyújtott kérelem elutasításra kerül. Az 1000 euro feletti számlákat illetve a 250 euro feletti üzemanyag számlákat elektronikus úton csatolni kell a kérelemhez.

A harmadik országban letelepedett adóalanyoknak nem kötelező az elektronikus ügyintézés, de választható. Ez esetben közvetlenül az állami adóhatósághoz kell benyújtani a kérelmet, ami lehet magyar és angol is. A kérelem beadásának határideje a tárgyévet követő szeptember 30-a.


Külföldi adóalany akkor igényelhet vissza adót évente, vagy három hónapot meg nem haladó időszakra vonatkozóan, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az 50 eurot. Amennyiben az adó egy naptári évnél rövidebb, de három hónapnál hosszabb időszakra vonatkozik, összegének el kell érnie a 400 eurot.

A címzett, elbíráló adóhatóság két alakalommal kérhet írásos megkeresés során információt a kérelmezőtől, nyilvántartásba vevő adóhatóságtól, harmadik személytől annak érdekében, hogy megalapozottan dönthessen a kérelemről. A kérelem és a válasz elektronikusan történik.
A válaszadásra 1 hónap áll rendelkezésre, ez alapján az adóhatóság 2 hónapon belül dönt, kivéve ha pótmegkeresés történik, mert akkor még egy hónapot csúszik a döntés, melyről szintén elektronikusan tájékoztatja az adóhatóság a kérelmezőt.
Fellebbezésre jogosult a kérelmező.
Az adó visszautalási határideje a kérelem jóváhagyásáról számított 10 munkanap. Külföldi bankszámlára történő utaláskor a bankköltséget levonja az adóhatóság a visszatérítendő adó összegéből.


Átmenet az adó-visszatéríttetésben

A közösség területén letelepedett adóalanyok esetén a visszatérítésre vonatkozó szabályokat a 2009. dec. 31-e után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. A korábban már benyújtott kérelmekre a 2009. évi szabályok vonatkoznak.
A közösség területén kívül letelepedett adóalanyok esetén a visszatérítésre vonatkozó szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a visszatérítés igénye 2009. dec. 31-e után keletkezett.
2009. évre vonatkozóan 2010. szeptember 30-ig lehet kérelmet benyújtani.

Engedményezés

Amennyiben a követelést megvásárló pénzzel, pénzhelyettesítő eszközzel vagy készpénz helyettesítő eszközzel fizet, az ügylet nem áfa köteles. A faktorálás áfa kötelessé vált.


Adóalap utólagos csökkentése ügylettől való elállás miatt

Ha az adófizetésre kötelezett bérbeadó adóalany utólag eláll az ügylettől, mert nem kapta meg maradéktalanul az ellenértéket, az eredeti számla érvénytelenítésével vagy módosításával arányosan csökkentheti az adóalapját.


Termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatás adómentessége

A termékexporthoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás akkor adómentes, ha a termék kiviteli eljárásban és nem értékesítés útján kerül közösségen kívül. A vámhatóságnak igazolnia kell.

 

Ingatlanértékesítés áfája

2010. január 31-ig nyilatkoznia kell azon adózónak, aki ingatlan értékesítés tekintetében csak a nem lakóingatlanok értékesítésére választja az áfa fizetési kötelezettséget.
Akik korábban áfa fizetési kötelezettséget választottak ingatlan értékesítésükre, a választás dátumára visszamenőleges hatállyal módosíthatják oly módon, hogy csak a nem lakóingatlanok értékesítésére választják az áfa fizetési kötelezettséget. Erről 2010. január 31-ig nyilatkoznia kell azon adózónak, elmulasztás jogvesztő hatályú.

Az adóhatóságnak nyilatkoznia kell az ingatlant vevő részére, annak kérésére, hogy az ingatlan eladója az ingatlan eladás tekintetében áfa fizetésre kötelezettként van-e bejelentve, ha igen milyen ingatlanra vonatkozóan.


Adólevonási jog fordított adózásnál

Fordított adózás esetében az áfa nem csak számla, hanem olyan okirat birtokában is levonható, amelyből kiderül az adó összege.
Közösségen belüli termékbeszerzés esetén továbbra is feltétele az adólevonásnak a számla megléte.


Mentesség számlakibocsátás alól

Az adóalanynak akkor sem kell számlát adnia, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője a teljesítés napjáig az ellenértéket megfizette. Ez nem csak készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz lehet, hanem vásárlási és egyéb utalvány is.

A számla fogalma

Számlának tekintendő minden tagállam nemzeti szabálya szerint kiállított bizonylat, amely megfelel az uniós irányelvekben foglaltaknak.

 

Apport, jogutódlás

Apport, jogutódlás esetén akkor sem válik adókötelessé a vagyonszerző személy, szervezet, ha előtte nem volt adóalany.

Forrás: HVG