Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Egyéni vállalkozó, egyéni cég 2010

Nem lehetnek egyéni vállalkozók:
- őstermelők
- magánállatorvosok
- ügyvédek
- egyéni szabadalmi ügyvivők
- közjegyzők
- önálló bírósági végrehajtók
Mindenki más lehet (saját gazdasági kockázat, Magyarországon, üzletszerű, rendszeres, nyereségszerzésre alkalmas gazdasági tevékenység).

Jogosultságot kizáró okok:
- adó-, vám- vagy TB járulék-tartozás NEM zárja ki az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését, folytatását
- jogviszony létrejöttéhez nem szükséges hatósági engedélyezés
- jogviszony akkor szűnik meg, ha minden megjelölt tevékenységtől eltiltják

Kizárólagosan elektronikus ügyintézés:
- ha egyéni vállalkozói tevékenységre bejelentkező nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az okmányiroda ingyenesen létrehozza
- bejelentő saját e-mail cím helyett kézbesítési megbízottjáét is megadhatja (a nyilatkozatot a bejelentéshez mellékelni kell)
- az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos valamennyi eljárás kizárólag elektronikusan folytatható le

Eljárási díjak, illetékek:
- NEM kell illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat fizetni az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, szünetelésének, megszüntetésének, változásoknak a bejelentéséért.

Tevékenység bejelentése:
- egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez nem kérhető igazolás, a bejelentés során eljáró hatóságnak kell ellenőriznie a büntetett előélettel kapcsolatos kizáró okot (bűnügyi nyilvántartó szervtől információt kérhet)
- tevékenység megkezdését csupán be kell jelenteni az okmányirodához, s nyilatkozni, hogy kizáró okok nem állnak fenn
- eljáró hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, utólag kell ellenőriznie, vannak-e kizáró okok, ha igen, akkor eltiltja az egyéni vállalkozót a tevékenység folytatásától
- új bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenység felvételét nem kell bejelentenie, mert a bejelentő vagy engedélyező hatóság hivatalból értesíti az okmányirodát
- eljáró hatóság várhatóan továbbra is az okmányiroda lesz
- nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon jelenteni kell az eljáró hatóságnál

Egyéni vállalkozói tevékenység:
- elválik egymástól az egyéni vállalkozói státus és a jogosultság
- ha külön jogszabály előírja, hogy az egyéni vállalkozó maga feleljen a képzettségi követelménynek, nem elegendő, ha az alkalmazott vagy közreműködő rendelkezik azzal

Tevékenység szünetelése:
- egyéni vállalkozói tevékenység legalább 1 hónap, legfeljebb 5 évig szünetelhető (be kell jelenteni, igazolványt leadni, ha van)
- szünetelés alatt: jogot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, szünetelésig keletkezett kötelezettségeiért helyt kell állnia
- szünetelés bejelentéssel véget vethető
- ha 5 év után sem jelenti be a tevékenység folytatását, megszüntetését, akkor az eljáró hatóság megtiltja a tevékenység végzését, s egyben a jogosultságot is megszünteti

Jogosultság megszűnése:
- egyéni vállalkozói tevékenysége jogosultság megszűnik, ha egyéni vállalkozó egyéni céget alapít
- egyéni vállalkozó 5 éven túl szünetelteti a tevékenységét
- jogosultság megszűnik, ha nem marad jogszerűen folytatható nyilvántartásba vett tevékenysége

Egyéni vállalkozók nyilvántartása:
- egyes személyes adatok kivételével az egyéni vállalkozók adatai ingyenesen, folyamatosan hozzáférhetőek bárki számára (KEKKH honlapja)
- tevékenységet befejező egyéni vállalkozó adatait a KEKKH 10 évig köteles megőrizni
- az egyéni vállalkozók nyilvántartásába adatokat csak a nyilvántartást vezető szerv rögzíthet

Egyéni vállalkozói igazolvány:
- az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása NEM kötelező
- nyilvántartási számot kell használni
- az igazolvány kiváltható kérelemre bármikor az okmányirodában

Egyéni cég alapítása:
- jogi személyiség nélküli jogalany (bejegyzik a cégjegyzékbe)
- egyéni céget kizárólag egyéni vállalkozó alapíthat
- 2010 előtt a cégnyilvántartásban regisztrált egyéni vállalkozók 2010.július 1-jéig kötelesek eldönteni, továbbiakban egyéni cég vagy egyéni vállalkozó lesz
- e határidőig az egyéni vállalkozónak meg kell felelnie az egyéni cég szabályainak
- egyéni cég alapításával egyéni vállalkozó elveszti jogosultságát az egyéni vállalkozói tevékenységre
- egyéni cég nem működhet előtársaságként
- egyéni cégnek csak egy tagja lehet (aki alapításkor, megvásárláskor egyéni vállalkozó), több tagja csak a tag halála esetén lehet (örökösök 3 hónapig cég tagjává válhatnak)

Egyéni cég vagyona és felelőssége:
- egyéni cég jegyzett tőkéjét a tagja határozza meg, a törvény tőkeminimumot sem ír elő
- egyéni cég tagja eldöntheti, hogy korlátolt vagy korlátlan felelősséggel akar-e tartozni a cégvagyont meghaladó tartozásaiért
- korlátolt felelősség esetén: pótbefizetési összeg: a cég tagja köteles alapításkor megnevezni azt az összeget, amelynek erejéig a cég vagyonát meghaladó tartozásokért a saját vagyona terhére is felel. Alapításkor nem kell bemutatni, csak akkor kell rendelkezésre bocsátani, ha a cég vagyona már nem fedezi követeléseket.
- Cégnyilvántartásban megnevezésnek szerepelnie kell: korlátlan felelősség esetén egyéni cég, vagy ec; korlátolt felelősség alapján: korlátolt felelősségű egyéni cég, vagy kfc.

Hitelezővédelmi szabályok:
- korlátlan felelősség esetén az egyéni cég tagja nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja
- ha ec. működés közben vált kfc-re, addig vállalt kötelezettségeire akkor is korlátlanul felel.
- ec és kfc esetén is a tag egyéni vállalkozóként szerzett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen felelős.

Egyéni cég működése:
- egyéni cég ügyvezetését a tag vagy vezető tisztségviselő láthatja el
- engedélyhez kötött tevékenységet egyéni cég is csak az engedély birtokában végezhet (egyéni vállalkozóként megszerzett engedély az egyéni céget illeti, feltéve, ha a cég maga is megfelel az előírt feltételeknek)
- ágazati jogszabályok szerinti szükséges engedélyek: csak ha külön jogszabály írja elő, kell a tagnak a képesítéssel rendelkeznie, egyébként elég, ha az alkalmazott, közreműködő rendelkezik.

Egyéni cég átalakulása és megszűnése:
- egyéni cég átalakulhat gazdasági társasággá, többi céghez hasonló okokból meg is szűnhet
- egyéni cégre is a felszámolás, csődeljárás és a végelszámolás általános szabályai érvényesek.

Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig (2009. december 21-ig), a 10JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizetik meg.

Forrás: HVG