Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


2014. évi adóváltozások - SZJA, TAO

Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Jelen hírlevelünkben a személyi jövedelemadót (szja) és társasági adót (tao) érintő legfontosabb változásokról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

 

 Személyi jövedelemadót érintő változások

 

 
Külföldi illetőségű előadóművész adózása

A törvény külön rendelkezést tartalmaz a külföldi illetőségű előadóművészek Magyarországon adóztatható jövedelmének adózására. A rendelkezés szerint az előadóművész, amennyiben 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon, az itt megszerzett bevételből a jövedelmet 30 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg, viszont a 200 ezer forintot meg nem haladó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani.

Az adót az erre a célra rendszeresített magyar és angol nyelvű nyomtatványon a Magyarországról történő távozást megelőzően kell bevallani és megfizetni.

 

Forintosítási szabályok

Az eredeti tervekkel ellentétben végül nem módosulnak a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem, illetve a külföldi pénznemben teljesített kiadás forintra történő átszámításának szabályai.

 

Biztosítások

A kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításnak csak a haláleseti vagy megbetegedéshez, balesethez kapcsolódó szolgáltatása lehet adómentes. Ez a típusú biztosítás ugyanis átalakítható nyugdíjbiztosítássá vagy járadékbiztosítássá, melynek szolgáltatása szintén adómentes. A pontosítás révén a jogalkotó egyértelművé teszi, hogy a teljes életre szóló biztosítások esetében a biztosítás átalakítása útján nem kerülhető el az adókötelezettség.

 

Családi adókedvezmény

2014-től a családi adókedvezmény (http://blog.rsmdtm.hu/2013/10/a-csaladi-kedvezmeny-varhato-szabalyai-13-1-pontban-berkalkulatorral/) családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

A családi kedvezmény közös érvényesítése vagy megosztása esetén a bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapításban fel kell tüntetni, hogy hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen, illetve osztják meg a kedvezményt.

 

Kamatkedvezményből származó jövedelem

Hitelintézetnek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania, és az után személyi jövedelemadót (szja), valamint egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetnie, ha a hitelre, kölcsönre azért nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen magánszemély fizetőképességét helyreállítsa.

Lakáscélú támogatás

Nemcsak közvetlenül a lakás vásárlásához, hanem a már fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott támogatás is adómentes munkáltatói lakáscélú támogatásnak minősülhet meghatározott feltételek teljesülése mellett.

Bankhitel elengedése

A bank által nyújtott hitel, kölcsön elengedése révén keletkezett jövedelem akkor is adómentes, ha a hitelt, kölcsönt nem biztosítja jelzálogjog.

 

 

Munkavállalói értékpapír-juttatási program

Megszűnik a munkavállalói értékpapír-juttatási program kötelező hatósági nyilvántartásba vétele.

 

Tartós befektetési számla

Nem minősül a lekötési időszak megszakításának a tartós befektetési számlán elhelyezett értékpapírok átalakítása, kicserélése, ha az új értékpapír vagy az értékpapír helyett kapott pénzösszeg 15 napon belül lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határidő elmulasztását a lekötési időszak megszakításának kell tekinteni.

Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak annak a részvénytársaságnak a részvénye minősül, amely 2014. március 14-én nyilvánosan működött, feltéve, hogy a részvénytársaság alapszabályát 2014. március 14-ét követően nem módosították.

A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató, hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül a megszűnt szerződéssel azonos célra másik befektetési szolgáltatóhoz, hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). A rendelkezés a 2013. december 31. előtt kötött szerződésekre is alkalmazható lesz.

 

Módosul az utalvány fogalma

Nem minősül az utalvány formájában nyújtott juttatás utalványnak, ha az visszaváltható, készpénzre váltható. Fontos azonban, hogy a visszaváltás lehetősége megmarad azokban az esetekben, amikor a munkáltató az általa bármely okból fel nem használt (a munkavállaló részére ki nem osztott) utalványokat kívánja visszaváltani.

Sporteseményre szóló jegyek, bérletek

A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet a jövőben nemcsak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, méghozzá összeghatártól függetlenül.

 

Társasági adót érintő változások

 


Nem jelentős összegű hiba önellenőrzése

A nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló bevallásban is figyelembe lehet venni, amennyiben az önellenőrzés hatására a tárgyévi adózás előtti eredmény csökken. Ez esetben nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, adóját.

K+F adóalap-kedvezmény kapcsolt vállalkozások esetében

Lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége alapján megállapított, de a kapcsolt vállalkozás választása alapján nem érvényesített adóalap csökkentő tétellel csökkentse a társasági adóalapját. A kutatás-fejlesztési tevékenységnek kapcsolódnia kell az adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez, valamint az adózónak rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával, amely tartalmazza a kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó által érvényesíthető összeget.

A nyilatkozatban foglaltak teljesülésért az adózók egyetemlegesen felelősek és a nyilatkozatban foglalt adatokról a társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezettek.

 

Kamatkedvezmény a kis- és középvállalkozások beruházásához

A kis-és középvállalkozásoknak minősülő adózók a tárgyi eszköz beruházás céljából felvett hiteleikre az adóévben megfizetett kamat 60 százalékáig adókedvezményt vehetnek igénybe. A növelt összegű adókedvezmény a 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján vehető igénybe, a 2013. december 31. előtt megkötött hitelszerződések esetén továbbra is a kamat 40 százalékáig vehető igénybe az adókedvezmény.

Az adókedvezmény adóévben érvényesíthető összege továbbra sem haladhatja meg a 6 millió forintot.

A kamatkedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adózó választása szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak minősül.

 

Éttermi szolgáltatás költsége számla nélkül is elszámolható

Amennyiben az igazoltan reprezentációs célból igénybe vett éttermi szolgáltatás ellenértékét bankkártyával, hitelkártyával egyenlítik ki, akkor a fizetett összeg abban az esetben is elismert költségnek minősül, ha a fizető fél a tranzakcióról számlával nem, csak nyugtával rendelkezik.

 

Bejelentett részesedés

A bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken. Emellett a bejelentésre nyitva álló határidő a szerzést követő 60 napról 75 napra emelkedik. 

Ingatlannal rendelkező társaság

Az eszközök mérlegfordulónapi piaci értéke helyett azok mérlegfordulónapi könyv szerinti értékével kell számolni az ingatlanok és az eszközök hányadára vonatkozó 75 százalékos szabály alkalmazásánál.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Az elfogadott törvény a kis-és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményének alkalmazását a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjeszti. Az adóalap-kedvezmény érvényesítésének korlátja továbbra is évi 30 millió forint marad.

 

Elhatárolt veszteség felhasználása átalakulás esetén

A módosítás pontosítja, hogy beolvadás esetén a beolvadó társaság beolvadás adóévében kimutatott tárgyévi negatív eredményére tekintettel a beolvadás jogutódja első alkalommal a beolvadás napját magába foglaló adóév adózás előtti eredményét csökkentheti.

Apport transzferár következményei

Az elfogadott törvény szerint a transzferár szabályok nemcsak a jegyzett tőke, hanem a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítésére is alkalmazandók. 

Látványcsapat-sport támogatása

A jövőben az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosultak köre kiegészül a hivatásos sportszervezettel, az amatőr sportszervezettel és a látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvánnyal.

 

Filmalkotások és előadóművészi szervezetek támogatása

A módosítás értelmében bevezetésre kerül a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettség a filmalkotások és az előadóművészi szervezetek támogatása esetén is. Ennek megfelelően az adókedvezmény igénybevételének feltétele lesz, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet részére megfizesse.

A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy a 10 százalékos adókulccsal akkor jogosult az adózó megállapítani a kiegészítő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot. Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75 százalékos kiegészítő támogatás alapját.

A jogalkotó továbbá kiterjesztette az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló határidőt.

Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az azt követő három adóév helyett – a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

 

Forrás: RSM DTM Hungary Zrt.