Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


2013. január 1-jétől hatályos Illetéktörvény változásai

Öröklési és ajándékozási illetékek mértéke
 

Változás 2013. január 1-jétől. Az öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték általános mértéke 18 %, lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén pedig 9 %.

 
Lakásszerzési illeték

Változás 2013. január 1-jétől. Megszűnik a lakástulajdon szerzéséhez kapcsolódó kedvezményes illetékmérték, így az illeték a lakás forgalmi érétke után egységesen 4 %.(Korábban a lakás forgalmi értékének első 4 millió forintjáig 2 % volt.)

 
Egyenes ági rokon illetékmentessége
 
Új előírás 2013. január 1-jétől. Nem kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetnie a megajándékozott egyenes ági rokonnak az ajándékot terhelő és általa igazoltan átvállalt adósság, valamint egyéb terhek után.
 

Változás 2013. január 1-jétől. Az egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás esetén nem kell illetéket fizetni a vagyonszerzés után.

Az ajándékozó egyenes ági rokona által megszerzett ajándékra megszűnik a vagyonszerző bejelentési kötelezettsége.

 
Takarékbetét
 

Változás 2013. január 1-jétől. Az egyenes ági rokonon ingyenes és visszterhes ügyletekre vonatkozóan illetékmentességével megszűnik a takarékbetét speciális illetékmentességi szabálya.

 
Első lakástulajdont szerzők illetékmentessége
 

Változás 2013. január 1-jétől. Első lakástulajdon vásárlása esetén a 35. életévét be nem töltött fiatal akkor jogosult az 50 %-os illetékkedvezményre, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Megszűnik a 40.000 Ft-os kedvezménymaximum.

 
Termőföldszerzés illetékmentessége
 

Új előírás 2013. január 1-jétől. A családi gazdálkodók is igénybe vehetik az úgynevezett „termőföldmentességet”.

Ha kisajátítás, illetve birtok-összevonási célú önkéntes fölcsere miatt kerül ki a vagyonszerző tulajdonából az ingatlan az ötéves határidőn belül, úgy a feltételek nem teljesítése miatt a tulajdonos terhére nem írható elő a pótilleték, mivel ezen esetek nem minősülnek elidegenítésnek.

Nincs pótilleték, ha a vagyonszerző 5 éven belül elhalálozik.

Változás 2013. január 1-jétől. A vagyonszerzőnek a birtokbavételtől számított legalább 5 éven át kell a termőföld mezőgazdasági célra hasznosítania. Korábban a vásárlástól kezdve kellett.

 
 
Negatív” illetékalap megszűnése
 

Változás 2013. január 1-jétől. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakástulajdon magánszemély általi vásárlása, ha az 1 éven belül értékesített másik lakástulajdonának forgalmi értéke kisebb a vásárolt lakástulajdon forgalmi értékénél. Illetékmentesség csere esetén is alkalmazható.

 

Közigazgatási hatósági eljárási illeték

Új előírás 2013. január 1-jétől. Nincs eljárási illeték-kötelezettség a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén. Ha az ügyfél az eljárási illetéket megfizette, és a hatóság a kérelmet ezt követően érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, az illetéket vissza kell téríteni.

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, szakhatósági eljárások illetékét az eljárás megindítása előtt kell megfizetni, átutalási megbízással. Az illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

 
Fizetési könnyítés, adómérséklés
 

Új előírás 2013. január 1-jéről. Természetes személy esetén illetékmentes a fizetési könnyítésre, illetve adómérséklésre irányuló eljárás.

Változás 2013. január 1-jétől. Gazdálkodó szervezetek esetében a fizetési könnyítésre, illetve adómérséklésre irányuló eljárások illetéke 10.000 Ft, míg első fokon meghozott döntés elleni jogorvoslati eljárások illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 15.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft

Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15.000 Ft.

 
Csőd- és felszámolási eljárás illetéke
 

Változás 2013. január 1-jétől. Jogi személyiségekkel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében a felszámolási eljárási illeték 50.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra, csődeljárásé 30.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra nő.

Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a felszámolási eljárás illetéke 25.000 Ft-ról, a csődeljárásé 20.000 Ft-ról egységesen 30.000 Ft-ra nő.

 
Egyéb változások
 

Új előírás 2013. január 1-jétől. Illetékmentes a nem elektronikus úton benyújtott adóbevallás másolata.