Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


2013. január 1-jétől hatályos ÁFA törvény változásai

Jogutódlással történő megszűnés

Változás 2013. január 1-jétől. Nincs adófizetési kötelezettség a köztestületek jogutódlással történő, jogszabályon alapuló átalakulása esetén.

 

Üzletág-átruházás

Változás 2013. január 1-jétől. Nincs adófizetési kötelezettsége üzletág-átruházás esetén, ha az apportálásra és a jogutódlásra vonatkozó általános előírásokon kívül az alábbi feltételek is teljesülnek

- az átruházásra kerülő üzletág kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet foglal magában, továbbá

-   az üzletágat megszerző adóalany az adókötelessé tételt választja, ha a szerzett vagyon olyan ingatlant tartalmaz, melyre az átruházó adóalany az adókötelessé tételt választotta, vagy olyan beépített ingatlant és az ahhoz tartozó földrészletet, amelynek rendeltetésszerű használatba vétele az üzletág-átruházás időpontjából alkalmas, hogy a hozzá tartozó vagyonnal függetlenül és tartósan önálló gazdasági tevékenységet folytasson.

 

Közösségen belüli ügyletek

Változás 2013. január 1-jétől. A közösségen belüli termékértékesítéshez kapott előlegről nem kell számlát kiállítani, az előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, így azt az összesítő nyilatkozatban sem kell feltüntetni.

Közösségen belüli ügyletek esetében a számlát legkésőbb az ügylet teljesítését követő hónap 15-éig kell kiállítani. (korábban nem volt konkrét határidő). A határidő, mivel közösségi előírás, minden tagállamban irányadó, így a többi tagállam adóalanynak is ezen belül kell a számlát kibocsátania a másutt honos adóalanyok részére. Az egy naptári hónapot meghaladó, folyamatosan teljesített közösségen belüli termékértékesítés esetén időarányos részteljesítésnek minősül, vagyis a naptári hónap végén adófizetési kötelezettség keletkezik. Így az ügylet időarányos részét az összesítő nyilatkozatban be kell állítani, és az adót időarányosan meg kell fizetni. Nem minősül közösségen belüli termékértékesítésnek, ha a terméket azért viszik át egy másik tagállamba, hogy azon szakértői értékelést végezzenek, majd ezt követően visszaviszik abba a tagállamba, ahonnan elfuvarozták.

 

EKB-árfolyam

Változás 2013. január 1-jétől. Az adóalany választhatja az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is. E választást előzetesen be kell jelentenie az állami adóhatósághoz. Az eurótól eltérő fizetőeszközök közötti átváltást az egyes fizetőeszközök euróhoz viszonyított árfolyamának alkalmazásával kell elvégezni.

 

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Változás 2013. január 1-jétől. A tartalma alapján kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősülő bérbeadás mindenképpen adóköteles, függetlenül attól, hogy azt egyéb jogszabály annak minősíti-e.

 

Importáfa

Változás 2013. január 1-jétől. Az adómentes import egyik feltétele, hogy az importált terméket Közösségen belül adómentesen értékesítsék. E feltétel teljesülését ezentúl az adóalanynak már nem kell igazolnia a vámhatóság részére.

 

Adólevonási-jog

Változás 2012. október 16-ától. A levonási jog akkor is a fizetendő adó megállapításának időpontjában keletkezik, ha a pénzforgalmi elszámolás szabályait alkalmazzák. Mivel a pénzforgalmi elszámolás esetén a fizetendő adó megállapításának időpontja az ellenérték megtérítéséhez igazodik, az adólevonási jog is ettől az időponttól gyakorolható, akkor is, ha a számla befogadója nem választotta a pénzforgalmi elszámolás alkalmazását.

Változás 2013. január 1-jétől. A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő áfára vonatkozó 100 %-os levonási tilalom 50 %-ra csökkent. Ezzel összhangban a levonási tilalom alóli teljes mentesüléshez elegendő, ha az adóalany e szolgáltatások ellenértékének 50 %-át számlázza tovább közvetített szolgáltatásként.

Abban az esetben, ha a fordított adózás kapcsán az adófizetésre az adóalany kötelezett és adólevonási jogot érvényesett az általa megfizetett vagy megállapított adóra, és abban utólag változás következik be, akkor a levonásba helyezett adó korrekcióját ugyanabban az időszakban köteles elvégezni, amikor az e levonást megalapozó fizetendő adót korrigálnia kell.

 

Fordított adózás

Változás 2012. július 1-jétől. Egyes gabonák (kukorica, búza, rozs) értékesítésekor fordított adózást kell alkalmazni. A fordított adózást nem alkalmazható a kompenzációs felárra jogosult adóalany által teljesített értékesítésre, beszerzésekre. Az érintett termékekről kiállított  számlán fel kell tüntetni a beszerző adóalany adószámát is.

Változás 2013. január 1-jétől. Már nem csak az adós és a hitelező közötti, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy közötti termékértékesítésre is a fordított adózást kell alkalmazni, ha a dologi biztosítékként adott terméket a lejárt követelés kielégítése érdekében értékesítik.

Változás 2013. április 1-jétől. A fordítottan adózó mezőgazdasági termékek köre az élő sertéssel, a fél sertéssel, továbbá a takarmányokkal bővül.

 

Számlázás, pénztárgépek, elektronikus számlázás

Változás 2013. január 1-jétől. egyesülnek a papíralapú és az elektronikus számlázásra vonatkozó követelmények, nevezetesen, hogy a számla a kibocsátásától a megőrzésére vonatkozó időtartam végéig biztosítsa az olvashatóságot, az eredet hitelességét, és a tartalom sértetlenségét, vagyis hogy a számla adattartalmát nem változtatták meg.

A törvény két olyan eljárást nevesít, amely megfelel a számlával szemben támasztott követelménynek: ez az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti minősített elektronikus aláírás, valamint az elektronikus adatcsere rendszerben továbbított elektronikus adat.

 

Számlamegőrzés

Változás 2013. január 1-jétől. 2012. december 31-ét követő teljesítési időponttal a papíralapon kibocsátott számlák elektronikusan is megőrizhetőek. Az elektronikus számlák csak elektronikusan őrizhetőek meg. A megőrzési kötelezettség kiterjed a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokra is.

 

Külföldi ügyletek számlázása

Új előírás 2012. január 1-jétől. Harmonizált szabályok írják elő, melyik tagállam számlázi szabályait kell követni. Főszabályként a számlázásra annak a tagállamnak az előírásait kell alkalmazni, ahol az ügyletet teljesítették. A főszabály a közösségen belüli adómentes termékértékesítésekre vonatkozik.

Kivétel a főszabály alól, ha a számlakibocsátásra kötelezett nem telepedett le abban a tagállamban, ahol az ügyletet teljesítette, és a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany az adófizetésre kötelezett. Ez esetben a számlakibocsátásra kötelezett a saját letelepedettsége szerinti tagállam számlázási szabályait alkalmazza.

A főszabály alkalmazandó, ha a számlakibocsátásra kötelezett nem telepedett le a teljesítés helye szerinti tagállamban, a beszerző vagy igénybevevő az adófizetésre kötelezett, és a felek abban állapodtak meg, hogy a beszerző, igénybevevő bocsátja ki a számlát. Ez esetben szintén a teljesítés helye szerinti tagállam szabályai az irányadóak.

Ha magyar adóalany vesz igénybe EU-ban letelepedett adóalanytól szolgáltatást, ami után ő az adófizetésre kötelezett, akkor az EU-s adóalany saját tagállama szabályai szerint számláz, ha a magyar adóalany önszámlázást választ, akkor arra a magyar számlázási szabályok az irányadók.

A főszabály alóli kivételeket tartalmaz a törvény arra az esetre, ha az ügyletben EU-n kívüli ország is érintett. A termékexport belföldi teljesítési helyű ügylet, így ebben az esetben mindenképpen a magyar szabályokat kell alkalmazni.

 

Gyűjtőszámla

Változás 2013. január 1-jétől. Ha a gyűjtőszámlát egy hónapot meghaladó időszakról állítják ki abban nem lehet feltüntetni közösségen belüli adómentes termékértékesítést, illetve olyan, közösségen belül határon átnyúlóan nyújtott szolgáltatást, amelynek teljesítési helye a főszabály szerinti és amely után az adót az igénybe vevő adóalany fizeti.

 

Számlán feltüntetett adatok

Új előírás 2013. január 1-jétől. A számlán fel kell tüntetni a belföldi befogadó adóalany adószámának első 8 számjegyét, ha a számlában rá áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Tekintve, hogy több ügyletről egy számla is kiállítható, nem az ügylet adóvonzatát, hanem az egy számlában áthárított adó összegét kell figyelembe venni. Ez a kötelezettség csak a belföldön gazdasági céllal letelepedett adóalanyra vonatkozik. Nem kifogásolhatóak a 2013-ben kiállított olyan számlák, amelyek teljesítési időpontja a 2012. december 31-e utáni, de nem tartalmazza a vevő adószámát.

Ha az adóalany e pénzforgalmi adózási módot választotta, ezetúl köteles feltüntetni a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést a számlán. A számla befogadójának tudomással kell bírni erről a tényről, mivel ezen ügylet tekintetében legkorábban akkor vonhatja el az adót, amikor a pénzforgalmi adózást választott adóalany adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Ha a számlát megállapodás értelmében nem az ügyletet teljesítő, hanem a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybe vevő adóalany állítja ki, a számlán fel kell tüntetni az „önszámlázás” kifejezést.

Változás 2013. január 1-jétől. a számlán feltüntetendő jelölések uniós szinten egységesülnek. Így fordított adózás esetében a „fordított adózás” kifejezést kell feltüntetni.

 

Egyszerűsített számla

Új előírás 2013. január 1-jétől. az irányelvekkel összhangban az áfatörvény megengedi egyszerűsített számla alkalmazását abban az esetben, ha a számla végösszege áfával együtt nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő forintot. Nem bocsátható ki egyszerűsített számla, ha a számla alapjául szolgáló ügylet távértékesítés vagy közösségen belüli adómentes termékértékesítés.

  

Pénztárgépi adatszolgáltatás

Változás 2013. április 1-jétől. Az adóalanynak rendszeres adatszolgáltatást kell teljesítenie az állami adóhatóság részére a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól. A pénztárgépek működését az adóhatóság hírközlő eszköz útján felügyelheti. Ebben az esetben az adatszolgáltatás közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható.

 

Különbözet szerinti adózás

Változás 2013. január 1-jétől. Ha az adóalany a határnap lejártáig nem nyilatkozik arról, hogy alkalmazza a különbözet szerinti adózást, akkor a korábbi választása automatikusan meghosszabbodik 2 naptári évvel.

 

Alanyi adómentesség

Változás 2013. január 1-jétől. az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra emelkedik.

2013-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha az adóalany belföldön ellenérték fejében teljesített termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai ténylegesen sem 2012-ben, sem 2013-ban – ténylegesen, illetve ésszerűen várhatóan – nem haladják meg a 6 millió Ft-ot.

 

Pénzforgalmi elszámolás

Új előírás 2013. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakra lehetőség van a pénzforgalmi elszámolás alkalmazása, de a vonatkozó rendelkezések már 2012. október 16-án hatályban léptek.

A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózási mód választását a tárgyévet megelőző év december 31-éig – a tevékenységét kezdő vállalkozás esetén pedig a bejelentkezéssel egyidejűleg – kell bejelenteni az állami adóhatósághoz. Az állami adóhatóság a pénzforgalmi elszámolás időszakának kezdő és befejező időpontját honlapján közzéteszi.

Az az adóalany választhatja amelyik a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha e törvény hatály alá tartozna.

E feltételek teljesülését a tárgy- (naptári) év első napjára vonatkozóan kell vizsgálni.

A pénzforgalmi elszámolás választhatóságához szükséges, hogy

-          az adóalany gazdasági célú letelepedési helye belföld legyen

-          ne álljon csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, és

-          nem választott alanyi adómentességet.

További kritérium, hogy

-  az adóalany összes termékértékesítéséből, szolgáltatásnyújtásából származó ellenérték áfa nélkül számított nettó összege nem haladja meg a 125 millió Ft-nak megfelelő pénzösszeget sem a tárgy évet megelőző naptári évben, se a tárgyévben.

-      Nem számít bele viszont az értékbe a tárgyi eszköz értékesítése, a vagyoni értékű jog végleges átengedése, a közösségen belüli adómentes értékesítés, a közérdekű jellegére tekintettel adómentes ügyelet, valamint az adómentes pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó, kiegészítő jellegű szolgáltatások ellenértéke.

A pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése és szolgáltatásnyújtás után az adót is tartalmazó bruttó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételkor állapítja meg a fizetendő adót.

Nem alkalmazható

-          zárt végű lízing ügylet, valamint

-          adómentes közösségen belüli termékértékesítés esetén, továbbá

-          ha az adóalany az áfatörvény más különös rendelkezésinek valamelyikét alkalmazza az ügyeltre.

Az adólevonási jog a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolható, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket megtéríti.

Ha egy ügyletben a felek részletfizetésben állapodtak meg, a pénzforgalmi elszámolás szabályai a megfizetett részletekre megfelelően alkalmazandók.

Ellenérték megfizetésének kell tekinteni, ha a követelés, kötelezettség engedményezése, elengedése, tartozásátvállalás következtében vagy más módon szűnik meg.

A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany az általa kibocsátott számlákon köteles feltüntetni a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést, különben nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolás szabályait az általa fizetendő adó megállapítása során.

Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a törvényben meghatározott okoknál fogva már nem alkalmazhatja ezt az adózási módot, le kell zárnia a pénzforgalmi elszámolásra vonatkozó időszakban keletkezett, függőben lévő áfakötelezettségeit.

A törvény meghatározza a megszűnés eseteit és időpontját.

Ha a pénzforgalmi elszámolás a választásra jogosító értékhatár túllépése miatt szűnik meg, n a pénzforgalmi elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet alkalmazni azon ügyletre sem amelyeknek ellenértékével lépi túl az adóalany az értékhatárt.

Az értékhatár túllépése miatti megszűnés esetén az adóalany a megszűnést követő második naptári év végéig nem választhatja újra a pénzforgalmi elszámolást.

Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás alatt teljesített ügyletei után abban az esetben is az ellenérték megfizetéséhez igazodva fizetheti meg az áfát, ha annak megtérítése már a pénzforgalmi elszámolás megszűnését követő időpontra esik.

A pénzforgalmi elszámolás az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével egyidejűleg is választható a tárgyévre ilyenkor az árbevételre vonatkozó feltételeket időarányosan kell teljesíteni.

A pénzforgalmi elszámolás választásáról, annak megszűnéséről az adóalanynak nyilatkoznia kell az állami adóhatóság részére, mégpedig a változásbejelentés szabályai szerint. Az adóalany saját döntése alapján kívánja a pénzforgalmi elszámolást megszüntetni akkor legkésőbb a naptári év utolsó napjáig köteles bejelenteni az adóhatóság felé, ha pedig túllépi az értékhatárt, akkor legkésőbb a túllépést követő 15 napon belül.

 

Belföldiáfa-összesítő

Új előírás 2013. január 1-jétől. Bevezetésre kerül a belföldiáfa-összesítő jelentés, melynek azokat a számlákat kell tartalmaznia, amelyek áfatartalma legalább 2 millió forint. Ezen adatszolgáltatásra – a törvényben meghatározott adattartalommal – az áfabevallással együtt az adólevonási jogot gyakorló és az adófizetésre kötelezett adózó egyaránt kötelezett. A számla befogadója az adott számla adatait csak abban az esetben köteles szerepeltetni a jelentésben, ha az adott számla alapján áfalevonási jogát a vonatkozó adómegállapítási időszakról benyújtott bevallásban gyakorolja.

A tételes (számlaszintű) jelentés mellett a levonási jogot gyakorló adózó összevont jelentésre is kötelezett, ha az ugyanattól az adóalanytól befogadott több számla alapján ugyanazon (havi, negyedévi vagy évi) bevallási időszakban 2 millió forintot meghaladó összegben gyakorol áfalevonási jogot.

A jelentési kötelezettség számla módosítása és érvénytelenítése esetén is fennáll, ha a módosítás következtében az áthárított áfa összege – akár a módosítást megelőzően, akár az azt követően, vagy mind a módosítást megelőzően, mind azt követően – meghaladja a 2 millió forintot, vagy ha az érvénytelenített számlában áthárított áfa a 2 millió forintot elérte vagy meghaladta.

A pénzforgalmi elszámolást választó adózó által kibocsátott számlát befogadó áfaalany csak egyszer teljesíti az adatszolgáltatást, méghozzá abban a bevallásában, amelyben – a 2 millió forintos értékhatárt meghaladó összegű áfát tartalmazó számla alapján – először érvényesített levonási jogot (akkor is, ha a levonási jogot nem érvényesíthette teljes összegben).

Az összesítő jelentést elektronikus úton kell teljesíteni. Elmulasztása, késedelmes, hibás vagy valótlan adatokkal történő teljesítése esetén magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Az állami adóhatóság 2013. július 1-jétől az ügyfélkapun keresztül biztosítja, hogy az áfaalany hozzáférjen az általa befogadott számlákhoz kapcsolódó, más adózó által teljesített áfaösszesítő jelentés adataihoz.

 

Gyógyászati segédeszközök

Változás 2013. január 1-jétől. a 98%-os illetve a 90%-os támogatású gyógyászati segédeszközök értékesítésére 5%-os kedvezményes adómértéket kell alkalmazni a korábbi 27 % helyett.

 

Szabadtéri rendezvények

Változás 2012. július 20-ától. Kedvezményes 18%-os adómértéket kell alkalmazni alkalmi szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás esetén.