Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Állami vagy magánnyugdíj - legfontosabb kérdések a nyilatkozattétellel kapcsolatban

 

A magán-nyugdíjpénztári tagságra, illetve a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés egyes szabályaira vonatkozóan az Országgyűlés 2010. december 13-án fogadta el a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló, 2010. évi CLIV. törvényt, amely 2010. december 22-én a Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

A kihirdetett törvény értelmében a magán-nyugdíjpénztári tagnak 2011. január 31-ig nyilatkoznia kell a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonyának fenntartásáról. E nyilatkozat hiányában a magán-nyugdíjpénztári tag magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya a törvény erejénél fogva 2011. február 1-jétől megszűnik.

Kinek kell nyilatkoznia?

A törvény értelmében a magán-nyugdíjpénztári tagnak a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról 2011. január 31. napjáig kell nyilatkoznia. E nyilatkozat hiányában a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő – akár pályakezdőként, akár önkéntes döntéssel – korábban magán-nyugdíjpénztári taggá vált személy magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya a törvény erejénél fogva 2011. február 1-jétől megszűnik.

A Kormány a nyilatkozattételre vonatkozó, részletes eljárási szabályokat rendeletben szabályozta.

A nyilatkozat módja, tartalma

A magánnyugdíjpénztár tagja a személyazonosságának ellenőrzése érdekében Magyarországon bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál személyesen is megteheti a nyilatkozatát.

A nyilatkozatban fel kell tüntetni a nevet, lakhelyet, a társadalombiztosítási azonosítót, illetve a magánpénztár nevét. A tagnak a nyilatkozatot öt napon belül a foglalkoztatónak is meg kell küldenie.

Helyszíni nyilatkozattétel

Azt a magán-nyugdíjpénztári tagot, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv előtti nyilatkozattételét testi fogyatékossága, egyéb egészségügyi ok korlátozza, vagy azért akadályozott, mert személyi szabadságát korlátozó büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll, nyilatkozattételének lehetővé tétele érdekében – kérésére – felkeresi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ügyintézője.

A helyszíni nyilatkozattétel lehetőségét a magán-nyugdíjpénztári tag 2011. január 21-ig írásban kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől. A nyilatkozattételre rendelkezésre álló időtartam alatt tartósan külföldön foglalkoztatott, tartós külföldi szolgálatot teljesítő vagy külföldi tanulmányokat folytató magán-nyugdíjpénztári tag nyilatkozatát személyesen a Magyar Köztársaság külképviseletén is megteheti.

Igazolási kérelem

Ha az a helyszíni nyilatkozattételre jogosult személy, illetve tartósan külföldön tartózkodó pénztártag, aki a nyilatkozatát 2011. január 31-ig rajta kívül álló okból nem tudta megtenni, akkor az akadály megszűnésétől számított nyolc napon belül, de legkésőbb 2011. február 28-ig a nyilatkozat pótlásával egyidejűleg igazolási kérelmet terjeszthet elő. Erről a nyugdíjbiztosítási igazgatósági szerv az előterjesztést követő 15 napon belül dönt, de az igazolási kérelem jogerős elbírálásáig a kérelmező pénztártag magán-nyugdíjpénztári tagsága fennmarad.

A tagsági jogviszony fenntartásának következménye

Akik pénztártagok maradnak, azok esetében:

*
2011. december 1-jét követően a 10%-os nyugdíjjárulék a pénztártag magán-nyugdíjpénztári számlájára kerül átutalásra;
*
a 2010. október 1. és 2011. november 30. közötti időszak (amikor a tagdíj a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe kerül befizetésre) alapján a társadalombiztosítási nyugdíj alapját képező szolgálati időszak úgy lesz megállapítva, mintha a tizenegy hónap alatt csak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lett volna tagsági jogviszonya, azaz a tagdíjkiesés nem készpénzben, hanem magasabb társadalombiztosítási nyugdíjjal lesz kompenzálva;
*
2011. december 1-je után a pénztártag szolgálati ideje nem gyarapodik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, és az ezt követően szerzett keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során nem vehető figyelembe. A pénztártagok ugyanakkor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32. §-ában meghatározott feltételek szerint az időskorúak járadékára jogosultak maradnak.
A magánnyugdíjpénztárak 2011 januárjától legfeljebb a befizetések 0,9 százalékát költhetik működésre, a vagyonkezelés díj 0,2 százalék lehet, amelynek alapja a kezelt vagyon.

 

Az állami nyugdíjrendszerbe visszalépőkre a következők vonatkoznak:

*
A visszalépéssel kapcsolatban nem kell semmilyen nyilatkozatot adniuk.
*
A tag magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya 2011. március 1-jétől megszűnik, és automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe.
*
A visszalépéssel a személy lemond a magánpénztárban eddig felhalmozott vagyonáról, és a jövőben az eddigi magánpénztári időszakára is csak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből kap majd nyugdíjat, a nyugdíjba vonuláskor aktuális nyugdíjszabályozás szerint.
*
A tag jogosult a követelésének részét képező egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, úgynevezett hozamgarantált tőke összege feletti összegének és a pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíj-kiegészítés összegének (továbbiakban együtt felvehető rész) felvételére. Az együtt felvehető rész az állami rendszerbe történő visszalépés esetén háromféle módon vehető igénybe:

1. A tag egy összegben adómentesen felveheti a pénztártól.
2. Átutaltathatja önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári számlájára. Az átutalt összeg nemcsak teljes adómentességet élvez, hanem a személy a 2011. évről készített bevallásában az átutalt összeg 20 százalékát, de maximum 300 000 Ft-ot visszatéríttethet a személyi jövedelemadójából az önkéntes nyugdíjpénztárába. A visszatérítéshez az önkéntes nyugdíjpénztár ad igazolást.
3. Kéri a tb-ben létrejövő egyéni számláján annak jóváírását.

*
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagnak a tagi kifizetés összegéről 2011. február 28-ig kell rendelkeznie. Amennyiben a tag nem rendelkezik a kifizetés összegéről, akkor a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkéri, hogy rendelkezzen a tagi kifizetés összegéről. Ha a magánszemély a válaszadást elmulasztja, akkor a tagi kifizetések összege a lakcímre kerül kiutalásra. Ha ezt a magánszemély nem veszi át, akkor a kifizetés összege a magánszemély társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján kerül jóváírásra.

www.rsmdtm.hu